23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Wzory pism do Komisji Świadczeń Socjalnych
opis dokumentutypdata

Kalulator nowy

xlsx21-02-2018[ Pobierz ]
11 kB

Kalulatror dla starego excela

xls21-02-2018[ Pobierz ]
26 kB

Umowa o pożyczkę

docx13-06-2017[ Pobierz ]
17 kB

Podanie o pomoc socjalną

docx11-06-2012[ Pobierz ]
12 kB

Oświadczenie o wysokości dochodu

doc12-02-2013[ Pobierz ]
31 kB
Komisja Świadczeń Socjalnych

W myśl postanowień art. 53 ust. 3 KN – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonywane na:
• nauczycieli;
• byłych nauczycieli – emerytów i rencistów;
• byłych pracowników – nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
• pracowników szkoły niebędących nauczycielami – aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników – emerytów i rencistów- stanowią jeden fundusz w szkole.
Oznacza to, że odpisy na poszczególne grupy pracowników (w tym byłych pracowników – emerytów, rencistów i pobierających
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) tworzą jeden fundusz w szkole, który służyć powinien zarówno nauczycielom i pracownikom aktualnie zatrudnionym w szkole, jak też byłym nauczycielom i pracownikom emerytom, rencistom i nauczycielom pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

ODPISY

Zasady dokonywania odpisu na tworzony w szkole zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawarte są w przepisach:
• Karty Nauczyciela – która określa zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli – emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
• ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – która określa zasady dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami.

 

Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej, przez którą należy rozumieć :

a)różne formy wypoczynku - wypoczynek urlopowy w różnych formach, takich jak wczasy, kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki, spływy kajakowe, wczasy agroturystyczne itp.,

b)działalność kulturalno-oświatową - zakup biletów wstępu na koncerty, do kina, teatru, opery, organizowanie imprez kulturalnych w zakładzie pracy,

c)działalność sportowo-rekreacyjną - organizowanie zawodów sportowych i gier, w których biorą udział pracownicy i ich rodziny, zakup sprzętu, wyposażenie sali gimnastycznej, siłowni,

d)opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego - tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dofinansowanie opłat związanych z wymienioną formą opieki nad dziećmi,

e)udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej - w przypadku zdarzeń losowych, a także zapomóg pracownikom znajdującym się w niedostatku,

f)pomoc na cele mieszkaniowe.

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z jego zasobów są: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści, byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym przyznano w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

 

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Jedynym kryterium przyznawania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest sytuacja materialna pracownika.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )