23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

 

Historia szkoły

Skorowidz powiatu jarosławskiego z 1902 roku podaje: Szkoła Podstawowa w Makowisku istniała od 1857 roku jako szkoła parafialna, a  jako publiczna od  7 czerwca 1874 roku decyzją Rady Szkolnictwa Krajowego. Przysługiwało jej prawo mianowania, językiem wykładowym był ruski. Mieściła się początkowo w jednoizbowym, a później w dwuizbowym drewnianym budynku. Kierowała nią nauczycielka Weronika Dawidiakówna, a Przewodniczącym Rady Szkolnej był książe Jerzy Czartoryski. Do szkoły uczęszczało 113 dzieci.

 

W wyniku działań wojennych drewniana szkoła spaliła się i po I wojnie postanowiono wybudować murowany budynek o podobnej kubaturze.  W 1925 roku kierownikiem szkoły był Dymitr Terebeniec, grekokatolik narodowości ruskiej. W szkole uczyła też jego żona, Helena pochodzenia polskiego i wyznania rzymskokatolickiego. Mieszkali w budynku szkoły i posiadali 1 morg  12 arów gruntu, przydzielonego im do użytku własnego. Szkoła znajdowała się na działce 8 arowej. Mieściła się w dwuizbowym murowanym budynku. Kształciła uczniów na poziomie sześcioklasowym.Nauka, w tym religia  odbywała się w języku ukraińskim.

 

Po drugiej wojnie światowej w wyniku zniszczeń wojennych szkoła nie działała. Po wojnie kierownikiem szkoły została pani Maria Trościńska.Jej pierwszym zadaniem było naprawienie dachu szkoły i doprowadzenie budynku do takiego stanu aby mogły odbywać się w nim lekcje. Podczas tego remontu został również podzielony budynek szkolny, z dwóch izb lekcyjnych powstało cztery. W drugiej części budynku mieściła się  kancelaria oraz mieszkanie kierownika szkoły.

 Kolejnym dyrektorem szkoły został pan Stanisław Majkowski.  Po jego przejściu na emeryturę, na dyrektora szkoły została wyznaczona pani Bronisława Witek, a po jej krótkiej bo trzyletniej kadencji funkcję tą przejął jej mąż Władysław Witek. Pozostawał nim do 1986 roku. W tym roku dyrektorem szkoły została pani Irena Woś, która pełniła swoją funkcję do 31 sierpnia 2007 roku. Od 1 września 2007 roku stanowisko to objęła pani  Ewa Kowalska, która wygrała konkurs jako przedstawiciel grona pedagogicznego.

 

W związku z powstaniem w Makowisku  PGR liczba dzieci wzrastała w roku na rok. Do obwodu szkoły dołączono wieś Koniaczów i stara czteroizbowa szkoła okazała się za mała. Zaczęto poszukiwać rozwiązania problemu. Wyremontowano więc świetlicę wiejską około 250 metrów od szkoły, gdzie wygospodarowano miejsce na dwie sale lekcyjne, bibliotekę szkolną i salę, w której, w okresie zimowym , odbywały lekcje wychowania fizycznego. W tym tymczasowo przystosowanym budynku uczyły się dzieci z klas I – III.  Sześciolatki z oddziału przedszkolnego umieszczone  zostały w wynajmowanych od przedszkola pomieszczeniach trzy kilometry od szkoły. Klasy starsze IV – VIII uczyły się we właściwym budynku szkoły. Nauka prowadzona była system dwuzmianowym. Warunki socjalne były bardzo złe. Klasy ogrzewano paląc w piecach kaflowych.  Do szkoły nie była doprowadzona woda więc przynoszono ją w wiaderkach. Sanitariaty mieściły się na podwórku szkolnym obok szkoły. Pomieszczenia klasowe były bardzo małe i z trudem mieściły powiększające się z roku na rok klasy. 

 

Dyrektor placówki  pan Władysław Witek zabiegał o budowę nowej szkoły,  która spełniałaby warunki do nauki i zabawy dla dzieci i młodzieży.Zawiązał się Komitet Budowy Szkoły i wreszcie w 1986 roku  podjęto decyzję o budowie. Inwestycja była finansowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Urząd Gminy w Jarosławiu.Budowa szkoły posuwała się bardzo szybko, bo już w 1989 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku chociaż nie była jeszcze gotowa sala gimnastyczna.Po wybudowaniu głównego budynku szkoły, budowę z braku funduszy na jakiś czas przerwano. Wznowiono ją po roku dobudowując pełnowymiarową salę gimnastyczną.

Uroczyste oddanie szkoły do użytku odbyło się w 1991 roku. Byli obecni na nim przedstawiciele władz oświatowych, gminnych, mieszkańcy wsi, młodzież i lokalna prasa. Nowa szkoła miała 12 nowoczesnych sal lekcyjnych, w tym pracownię chemiczno-fizyczną, salę audiowizualną oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z   zapleczem sanitarnym (szatniami, prysznicami i magazynem sprzętu sportowego). W części starej szkoły umieszczono gabinet dyrektora i pokój nauczycielski oraz harcówkę dla drużyny harcerskiej.

Szkoła była w ówczesnym czasie jedną z najnowocześniejszych na terenie gminy Jarosław.Pomimo zwiększenia bazy lokalowej nauka nadal odbywała się w systemie dwuzmianowym gdyż każda klasa począwszy od oddziału przedszkolnego miała po dwa oddziały .

 

Reforma oświaty spowodowała utworzenie w budynku szkoły  Gimnazjum. Wówczas nastąpił nieformalny podział: dla potrzeb gimnazjum przeznaczono drugie piętro oraz część pierwszego, a dla szkoły podstawowej parter i pozostałą część pierwszego. Sala gimnastyczna i biblioteka pozostała  wspólna.

 

Kolejna reforma oświaty w 2017 roku, w wyniku której szkoły gimnazjalne zostały zlikwidowane przyczyniła się do ponownego powstania ośmioklasowej szkoły podstawowej.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )