23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Projekt - Vincent

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w projekcie z języka angielskiego Vincent van Gogh- musieli wybrać sobie obraz oraz opisać go w języku angielskim. Prace były wspaniałe. Można je zobaczyć w galerii

Van Gogh

Prezentacje o najdroższym przyjacielu- klasa 7
opis dokumentutypdata
pptx08-10-2018[ Pobierz ]
1 997 kB
Vincent-projekt

Do 12 pażdziernika

na kartce A4- dowolną metodą- wybrany obraz Vincenta van Gogha.

Tekst:

 Look at this picture. It's ...............( nazwa obrazu po angielsku). The author is Vincent van Gogh. I can see........- tutaj wymieniamy co widzimy- kolory, kształty, emocje itp.- około 5 zdań.

Teksty przynosimy do sprawdzenia i uczymy sie ich na pamięć

Powodzenia :)))

 

 

KONKURS PLASTYCZNO- JĘZYKOWY

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie plastyczno- językowym zorganizowanym przez Instytut Francuski w Krakowie. Prace oddajemy do końca października.  Na kartce A3- tworzymy rysunek wykonany dowolną techniką, dotyczący idiomów językowych np. nie kupuj kota w worku, kota nie ma to myszy harcują itp. Chętnych uczniów prosimy o kontakt z panią M. Zygą. Regulamin konkursu w załączniku.

opis dokumentutypdata
docx30-09-2018[ Pobierz ]
401 kB
docx01-10-2018[ Pobierz ]
18 kB
wiersz dla klasy 5
opis dokumentutypdata
mp310-09-2018[ Pobierz ]
1 729 kB
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY 4-7
opis dokumentutypdata
doc03-09-2018[ Pobierz ]
69 kB
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY1-3
opis dokumentutypdata
pdf03-09-2018[ Pobierz ]
417 kB
Rap in English

https://www.youtube.com/watch?v=iSt1B4PBZUk

https://www.youtube.com/watch?v=OfEm3iEgRDQ

Euroweek

http://euroweek.pl/pl/oferta/zaproszenie-szkola-podstawowa/

 

Przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV – VII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKOWISKU 

KONTRAKT Z UCZNIEM

  1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane.
  2. Ocenę ustala nauczyciel uczący w danej klasie.
  3. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest spójny z wewnątrz - szkolnym systemem oceniania.
  4.  Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny z przedmiotu wraz z ich ustnym uzasadnieniem.
  5. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe oraz projektowe są obowiązkowe. Integralną część oceny stanowi wkład pracy ucznia oraz jego zaangażowanie, aktywność i wykorzystywanie możliwości intelektualnych.
  6. Sprawdziany zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału
  7. Uczeń , który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może go poprawić w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania go przez nauczyciela- termin i miejsce poprawy umawiane sa indywidualnie z uczniem ( poprawa nie moze być na jezyku angielskim )
  8. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie ma on obowiązek napisania go w terminie dwóch tygodni od pojawienia się w szkole. Poprawa odbywa się na tych samych zasadach na jakich opierał się właściwy sprawdzian. Kryteria oceniania nie ulegają zmianie.
  9. Kartkówki nie muszą być zapowiadane wcześniej jeśli obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

10.Uczeń pojawiający się w szkole po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do dwóch zajęć z przedmiotu bez ocen.

11.Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęc, brak pracy domowej, zeszytu lub podręczników, co odnotowywane jest w postaci minusa w dzienniku. Pięć minusów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej do dziennika w półroczu. Jeśl nieprzygotowanie nie zostanie zgłoszone uczen otrzymuje ocene ndst. 

12.Aktywność na lekcji, proste formy pracy domowej, umiejetność współpracy w grupie oraz zaangażowanie może zostać nagrodzone plusem lub oceną, wpisywanym do dziennika. Piąty kolejny plus skutkuje otrzymaniem oceny bardzo dobrej do dziennika.

13.Uczeń ma prawo odwołać się od oceny semestralnej i końcowo rocznej.

14.Uczniowie są systematycznie wdrażani do samooceny własnej pracy.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA IV-VII, JĘZYK ANGIELSKI

 

I. Ogólne zasady: 

 

1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń.

 

2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną pracę domową.

 

3) Uczeń systematycznie, z lekcji na lekcję, uczy się nowych słówek.

 

4) Uczeń jest gotów do odpowiedzi z 2 ostatnich lekcji oraz z podstawowych struktur językowych np. to be lub have.

 

 5) Ocena semestralna i roczna nie jest średnią wszystkich uzyskanych ocen – największą wagę mają oceny z testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.

 

6) Uczeń wykonuje na lekcjach zadania zgodnie z poleceniem nauczyciela. 

 

II. Oceniane są: 

 

1) sprawdziany (testy)  - przynajmniej 3 w semestrze,

 

2) kartkówki – przynajmniej 3 w semestrze,

 

3) odpowiedzi ustne, czytanie, dialogi,

 

4) zeszyt ćwiczeń,

 

5) praca na lekcji( aktywność),

 

 6) zadania domowe,

 

7) prace dodatkowe, projekty, udział w konkursach lub kółkach

 

III. Oceny: 

 

Aktywność Uczniowie oceniani są zgodnie ze Statutem Szkoły. Każda aktywność ucznia wpływa na ocenę całosciowa.  Oprócz ocen nauczyciel motywuje uczniów przy pomocy plusów (5 plusów to ocena bardzo dobra). Uczeń ma możliwość bycia nieprzygotowanym do lekcji pięć razy w semestrze, nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. Po wykorzystaniu możliwości nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Sprawdziany:   ( testy) są zapowiadane co najmniej tydzień przed wyznaczoną datą. Materiał na sprawdzianach obejmuje ostatni dział tematyczny. Podczas sprawdzianu uczeń otrzymuje zadanie dodatkowe, które umożliwi mu zdobycie oceny celującej.   Pozostałe zadania testu muszą być rozwiązane na ocenę bardzo dobrą.

 

Kartkówki nie zawsze są zapowiadane, obejmują materiał ostatnich trzech lekcji.  Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z pomocy kolegów czy materiałów przygotowanych w domu (ściąg), otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.  

 

Kartkówki ze słówek są zapowiadane i oceniane na plusy lub minusy. Zakres słownictwa znany jest uczniom przynajmniej na tydzień przed kartkówką.

 

Uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce oraz uczniowie o inteligencji poniżej przeciętnej mają prawo do pisania ułatwionych sprawdzianów.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma prawo napisać ów sprawdzian w ciągu 2 tygodni w uzgodnionym przez nauczyciela i ucznia terminie.   

 

Praca w domu: 

 

Jest niezbędną częścią składową pracy ucznia na języku angielskim. Nie może być podstawą do wystawienia oceny dobrej lub wyższej na półrocze lub koniec roku, jeżeli oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi nie uzasadniają wystawienia takiej oceny. Uczeń, który nie odrabia prac domowych, nie może liczyć na ocenę powyżej dopuszczającej .   Wykonywanie  prac domowych może jednak wpłynąć na podwyższenie oceny końcowej, jeżeli waha się ona między np. dwójką a trójką.  

 

KRYTERIA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH:

 

Do ocen końcoworocznych stosuję skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 

Uczeń, który pragnie otrzymać ocenę wyższą niż dostateczna, musi wykazać się samodzielnością – wypowiadać się pisemnie i ustnie bez wskazówek nauczyciela. 

 

1. Ocenę dopuszczającą  otrzyma uczeń, który opanował tylko minimum programowego, jednak luki w wiadomościach nie są na tyle duże, by przeszkodzić mu w dalszym poznawaniu treści programowych na kolejnych etapach kształcenia Jest w stanie wykonać polecenia o niewielkim stopniu trudności i prowadził zeszyt przedmiotowy. Zna po kilka przykładów z każdej grupy leksykalnej i podstawowe czasowniki, ale nie potrafi samodzielnie budować zdań. Ma problemy ze zrozumieniem poleceń, samodzielnie czyta z trudnością. Popełnia wiele błędów w wymowie i pisowni.

 

2.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował minimum programowe oraz formułuje schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, jest w stanie korzystać z prostych pomocy naukowych podczas lekcji.  Prowadził zeszyt przedmiotowy, odrabiał prace domowe. Zna prawie wszystkie słówka z przerabianych grup leksykalnych, ale ma trudności ze stosowaniem ich . Próbuje samodzielnie budować zdania, choć popełnia błędy i potrzebuje ciągłego naprowadzania przez nauczyciela. Nie rozumie szczegółowo wszystkich tekstów, potrafi jednak określić ich ogólny sens i przetłumaczyć proste zdania. Wypowiada się pisemnie i ustnie pojedynczymi zdaniami. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom podstawowy, prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się aktywnością na lekcjach. Uczeń zna całe podane słownictwo i materiał gramatyczny. Dobrze rozumie czytane i słuchane teksty, potrafi je przetłumaczyć. Wypowiada się kilkoma zdaniami niemal bezbłędnie.

 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom ponadpodstawowy, prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się dużą aktywnością na lekcjach. Doskonale poznał całe poznane słownictwo i materiał gramatyczny. Prawie bezbłędnie formułuje samodzielne wypowiedzi. Tłumaczy i streszcza czytane i słuchane teksty. Odpowiada poprawnie na zadane pytania. Wykonał kilka dodatkowych prac domowych, przeczytał i omówił co najmniej jedną książkę w semestrze.

 

5. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który spełnił w 100% wymagania ponadpodstawowe (na ocenę dobrą i bardzo dobrą). Pisze dodatkowe zadania na sprawdzianach, wyróżnia się aktywnością na lekcji. Przygotował kilka dodatkowych prac domowych, brał udział w kółkach z j angielskiego, przeczytał i omówił co najmniej dwie książki w semestrze oraz zajął miejsce w konkursie przedmiotowym. 

 

6. Ocenę niedostateczną otrzyma uczeń, który nie spełnił podstawowych wymagań, nie potrafi zrozumieć sensu prostych tekstów, porozumieć się pisemnie i ustnie nawet z pomocą nauczyciela. Nie pracował w klasie ani w domu. Nie prowadził zeszytu przedmiotowego.  Opuścił większość lekcji z języka angielskiego   

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASΥ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA: 

 

1.  wypowiedzi ustne i reagowanie– sprawdzenie jakim zakresem słownictwa i struktur operuje uczeń w przekazywaniu wiadomości, myśli i idei oraz reagowaniu na polecenia nauczyciela. Mogą to być odpowiedzi na pytania związane np. z tekstem lub wypowiedzi na temat związany z zagadnieniem lekcji.

 

2.  prace domowe - sprawdzenie bieżącego materiału; zadawane w ćwiczeniach, książkach lub w zeszytach

 

3.   aktywność – aktywne zgłaszanie się na lekcjach; trzy (+) to 5.      

 

4.  projekty – jest to podsumowanie bieżącego tematu lekcji; jest to praca w grupach bądź              indywidualna; forma projektu jest dowolna  (rysunek, plakat, przygotowanie scenki)   

 

OCENA PÓŁROCZNA I KOŃCOWA  Ocena półroczna i końcowa jest oceną opisowa.

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASΥ II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA: 

 

1.  wypowiedzi ustne i reagowanie – sprawdzenie jakim zakresem słownictwa i struktur operuje uczeń w przekazywaniu wiadomości, myśli i idei oraz reagowaniu na polecenia nauczyciela. Mogą to być odpowiedzi na pytania związane np. z tekstem lub wypowiedzi na temat związanych z zagadnieniem lekcji.

 

2.  prace domowe - sprawdzenie bieżącego materiału; zadawane w ćwiczeniach, książkach lub w zeszytach

 

3.  testy – obejmują materiał ustalony przez nauczyciela, zwykle jest to ostatni dział tematyczny. Testy zapowiadane są przynajmniej tydzień przed wyznaczoną datą, testy są obowiązkowe (Mają formę uproszczoną: są to zadania typu: pokoloruj, znajdź przedmiot, połącz, dopasuj)

 

4. kartkówki- zwykle z 2 ostatnich lekcji

 

 5. piosenki lub wierszyki na pamięć- ocena podczas wspólnego śpiewania na lekcji.   

 

 6.   aktywność – aktywne zgłaszanie się na lekcjach; trzy (+) to 5.      

 

7.   przygotowanie do zajęć – uczeń nieprzygotowany do zajęć ( np. brak pracy domowej             i przygotowania ustnego, zeszytu i książki ) ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi             

 

8.  projekty – jest to podsumowanie bieżącego tematu lekcji; jest to praca w grupach bądź              indywidualna; forma projektu jest dowolna  (rysunek, plakat, przygotowanie scenki)    

 

SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN Uczeń ma prawo poprawić ocenę z testu poprzez napisanie dodatkowego testu, lub poprzez wypowiedź ustną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie; w ciągu dwóch tygodni.   

 

OCENA PÓŁROCZNA I KOŃCOWA  Ocena półroczna i końcowa jest oceną opisowa.   

 

       

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASΥ III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA: 

 

1.  wypowiedzi ustne i reagowanie – sprawdzenie jakim zakresem słownictwa i struktur operuje uczeń w przekazywaniu wiadomości, myśli i idei oraz reagowaniu na polecenia nauczyciela. Mogą to być odpowiedzi na pytania związane np. z tekstem lub wypowiedzi na temat związanych z zagadnieniem lekcji.

 

2.  prace domowe - sprawdzenie bieżącego materiału; zadawane w ćwiczeniach, książkach lub w zeszytach

 

3.  testy – obejmują materiał ustalony przez nauczyciela, zwykle jest to ostatni dział tematyczny. Testy zapowiadane są przynajmniej tydzień przed wyznaczoną datą, testy są obowiązkowe ( Testy mają formę uproszczoną: są to zadania typu: pokoloruj, znajdź przedmiot, połącz, dopasuj)

 

4. kartkówki- zwykle z 2 ostatnich lekcji

 

5. piosenki lub wierszyki na pamięć     

 

 6.   aktywność – aktywne zgłaszanie się na lekcjach; trzy (+) to 5.     

 

 7.   przygotowanie do zajęć – uczeń nieprzygotowany do zajęć ( np. brak pracy domowej             i przygotowania ustnego, zeszytu i książki ) ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi          

 

8.  projekty – jest to podsumowanie bieżącego tematu lekcji; jest to praca w grupach bądź              indywidualna; forma projektu jest dowolna  (rysunek, plakat, przygotowanie scenki)    

 

SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN Uczeń ma prawo poprawić ocenę z testu poprzez napisanie dodatkowego testu, lub poprzez wypowiedź ustną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie; w ciągu dwóch tygodni. 

 

.   

 

OCENA PÓŁROCZNA I KOŃCOWA  Ocena półroczna i końcowa jest oceną opisowa.       

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )