23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

W konkursie ,,Mały Mistrz Matematyki" dla uczniów klasy IV w etapie szkolnym wzięło udział 3 uczniów.

Najlepsza okazała się KAROLINA DRAK..

W konkursie ,,Mistrz Matematyki" dla uczniów klasy VI w etapie szkolnym wzięło udział 5 uczniów. Najlepsza okazała się MARTYNA KOCAJ.

Testy szóstoklsisty

http://matzoo.pl/sprawdziany

II etap konkursu matematycznego

II etap Konkursu Matematycznego dla uczniówklasy V odbędzie się - 19.03.2015 r. (czwartek) o godz. 11:00 w salach nr 17 i 18 (I piętro - na lewo)  w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu.     

 

 

II etap konkursu

W szkolnym konkursie matematycznym "Krok przed metą" dla klasy V wzięło udział 5 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowala się: MARTYNA KOCAJ i KLAUDIUSZ STOLARSKI.

Konkurs matematyczny dla uczniów klasy V

26.11.2014r odbędzie się szkolny konkurs matematyczny "Krok przed metą". Chętnych ZAPRASZAM.

Dodatkowe zajęcia z matematyki

Dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klasy VI odbywają się w czwartek od 13:15 do 14:40. Chętnych ZAPRASZAM.

szkolny konkurs matematyczny

23.10.2014r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klasy VI. Wzięło w nim udział 7 uczniów. Wyniki konkursu:

I miejsce-Izabela Bojarska

II miejsce- Adam Fudali

III miejsce  -Agnieszka Zyga i Weronika Macina

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. GRATULUJĘ!!!

Zasady oceniania z przedmiotu matematyka w kl. IV-VI szkoły podstawowej.

 

  1. Uczniowie oceniani są w skali 1-6 według wymagań edukacyjnych.  Wymagania edukacyjne  otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego.

 

  1. Obszary aktywności podlegające ocenie:
  •          Odpowiedzi ustne na ocenę wpływają następujące kryteria :

czy odpowiedź jest na temat,

w jakim stopniu uczeń posługuje się językiem matematycznym,

czy odpowiedź jest samodzielna,

znajomość reguł matematycznych.

  •       Kartkówki :

            obejmują proste, podstawowe wiadomości,

są nie zapowiadane,

  oceniane  i mają  znajdować  się w zeszycie a rodzice po zapoznaniu się z oceną podpisują każdy sprawdzian

obejmują mały zakres materiału,

  •         Zadania klasowe, sprawdziany, testy:

po każdym skończonym dziale,

czas trwania 45min.

każdą pracę można poprawić w terminie 14 dni od rozdania prac i tylko jeden raz,

prace znajdują się w szkole i są  udostępnione  rodzicom na spotkaniach w szkole

      Prace domowe

prace domowe zadaję po każdej jednostce lekcyjnej,

zawierają zadania o różnym stopniu trudności,

uczeń ma prawo 2-krotnie w ciągu semestru nie mieć pracy domowej,

brak zadania winien być podpisany przez rodzica, a zadanie wykonane przez ucznia na następną jednostkę lekcyjną.

  •        Prace długoterminowe:

dotyczą uczniów zainteresowanych matematyką,

uczeń dokonuje wyboru tematu,

okres przygotowania 1-2 miesiące,

za samodzielnie wykonaną pracę otrzymuje ocenę celującą.

  •        Konkursy:

za udział w I etapie i lokata w pierwszej trójce uczeń otrzymuje ocenę cząstkową –celującą za dalsze miejsca – bardzo dobrą,

za udział w II etapie konkursu uczeń otrzymuje ocenę cząstkową- celującą.

  •         Aktywność: 

Indywidualna na każdej lekcji np. pochwała nauczyciela lub ocena.

  1. Ocena jest jawna. Każda ocena powinna być podpisana przez rodzica lub opiekuna. Każdą ocenę można poprawić przez zgłoszenie się do nauczyciela.
  2. Ocena semestralna i roczna jest wystawiana ołówkiem 2 tygodnie przed konferencją.  Ocena niedostateczna miesiąc przed konferencją. O ocenie niedostatecznej są informowani rodzice  nauczyciela uczącego.


 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI

 

 

 

CELUJĄCY

 

·        Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub osiąga sukcesy wykraczając poza wymagania programowe; ewentualnie swoją postawą na zajęciach i wkładaną pracą zasługuje na szczególne wyróżnienie.

 

BARDZO DOBRY

 

·        Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania z matematyki w danej klasie,

 

·        Sprawnie posługuje się  zdobytymi wiadomościami, , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

·        Doskonali swoje umiejętności, wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu poprzez aktywną postawę na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

 

·        Wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju.

 

 

 DOBRY

 

 

·        Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania, wykonuje zadania samodzielnie jednak z małymi błędami technicznymi lub w słabym tempie. 

 

·        Przy pomocy nauczyciela umie wykorzystać w praktyce nabyte wiadomości.

 

·        Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji.

 

 

 DOSTATECZNY

 

 

·        Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania na przeciętnym poziomie, wykonuje polecenia niepewnie z dużymi błędami..

 

·        Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy. Jest mało aktywny na lekcjach.

 

·        Posiada niepełne wiadomości, nie umie ich wykorzystać w praktycznym  działaniu.

 

·        Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji. Nie wykazuje aktywności na lekcjach.

 

DOPUSZCZAJACY

 

·        Uczeń ma braki opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową.

 

·        Posiada zakres wiadomości niezbędny dla kontynuowania nauki na następnym poziomie.

 

·        Niesystematycznie bierze udział w zajęciach będąc często nieprzygotowany do lekcji.

 

·        Jego postawa budzi poważne zastrzeżenia.

 

NIEDOSTATECZNY

 

·        Uczeń nie opanował umiejętności zawartych w podstawach programowych.

 

·        Nie jest w stanie wykonać  zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

·        Bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji.

 

·        Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu swojej postawy.

 

·        Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

·        Nie posiada żadnych wiadomości z zakresu

 

     niezbędnego dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

 

 

 

 

 

 

http://bialoszewska.republika.pl/
Dodawanie ułamków
22września "Dzień tabliczki mnożenia"

W dniu 22września 2016r  dla uczniów klasy IV  odbyłsię konkurs pt "Mistrz tabliczki mnożenia" .

Najlepsi uczniowie otrzymali skromne nagrody , a tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia zdobyła  AMELIA WOŚ.

W konkursie ,,Mały Mistrz Matematyki" dla uczniów klasy IV w etapie szkolnym wzięło udział 3 uczniów.

Najlepsza okazała się KAROLINA DRAK.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )