23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Obowiązek szkolny

 W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w 2007 r.;
2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

 

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

 

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie, o którym mowa w ust. 2, które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
2) urodzone w 2009 r.

opis dokumentutypdata

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

pdf11-07-2014[ Pobierz ]
179 kB
Sześciolatki

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał  nowelizację ustawy o systemie oświaty. Ustawa przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

O dwa lata ustawa przedłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice.

Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami.

Zgodnie z ustawą, w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję.

Pięciolatki
Od 1 września 2011 r., po raz pierwszy, wszystkie dzieci w wieku 5 lat (z rocznika 2006) będą zobowiązane do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o. Będą odbywać ten obowiązek w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – zespole lub punkcie przedszkolnym. Może on być realizowany zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Powinność uczestniczenia w rocznym przygotowaniu przedszkolnym, zgodnie z art. 14 ust. 3a u.s.o., rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )