23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jak wynika z u.o.d.o. dopuszczalność przetwarzania danych osobowych nie zawsze jest uzależniona od uzyskania na to zgody osoby, której dane mogą być przetwarzane - art. 23 ust. 1 u.o.d.o., poza zgodą osoby, której dane dotyczą, wskazane również zostały inne okoliczności, których wystąpienie powoduje, iż dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych.
Przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o. daje podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zakres danych osobowych ucznia, które mogą być przetwarzane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), określony został w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) – dalej u.s.i.o., i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wobec powyższego – jeśli przepisy prawa nakładają na określone podmioty obowiązek gromadzenia, przekazywania i przechowywania danych osobowych uczniów, to te przepisy prawa stanowią wystarczającą podstawę legalizującą przetwarzanie danych osobowych. W takich przypadkach nie jest wymagane uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów.

opis dokumentutypdata

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

docx18-09-2014[ Pobierz ]
12 kB
Legalizacja świadectw i druków szkolnych

   Informacja w sprawie legalizacji świadectw i innych druków szkolnych   
Uuaktualniony: 4 lutego 2011

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624), Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że legalizacji:

1) świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości („stara matura") oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły lub kuratora oświaty, dokonuje właściwy terenowo kurator oświaty;

2) świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości („nowa matura"), aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

3) świadectw wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

W związku z powyższym osoby zainteresowane legalizacją dokumentów wymienionych w pkt 2 i 3 powinny dokonać wpłaty 26 zł (za jeden dokument) na rachunek bankowy MEN nr: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. Osoby zainteresowane legalizacją dokumentów wymienionych w pkt 2 proszone są o kontakt telefoniczny z numerem: (22) 34 74 642 lub (22) 34 74 765.

Natomiast osoby zainteresowane legalizacją dokumentów wymienionych w pkt 3 proszone są o kontakt telefoniczny z numerem: (22) 34 74 627.

Wyjazd dziecka za granicę

Twoje dziecko do 18 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu i nauki. Pomyśl o zapewnieniu mu szkoły za granicą zanim wyjedziesz z Polski. Zbierz informacje o systemie edukacji w kraju, do którego jedziesz oraz potrzebne dokumenty.

Wskazane jest, aby już przed wyjazdem Twoje dziecko rozpoczęło naukę języka obcego – łatwiej mu będzie porozumieć się z nauczycielami i dziećmi w nowej szkole. Staraj się zaplanować wyjazd tak, by dziecko nie przerywało nauki w trakcie roku szkolnego.

Planując wyjazd:

-skontaktuj się z polskim konsulatem w kraju, do którego jedziesz;

-poinformuj dyrektora szkoły/gminę o wyjeździe, aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z nieposyłania dziecka do szkoły;

-poproś dyrektora szkoły (wychowawcę ) o opinię o uczniu dotyczącą jego uzdolnień, zainteresowań, ew. trudności, czy specjalnych potrzeb edukacyjnych i przetłumacz ją - w ten sposób ułatwisz swojemu dziecku start w nowej szkole - od pierwszego dnia będzie miało szansę być otoczone odpowiednią opieką i odpowiednio ukierunkowane;

- zabierz ze sobą ostatnie świadectwo szkolne oraz metrykę urodzenia (odpis aktu urodzenia) dziecka i przetłumacz te dokumenty na język kraju, do którego wyjeżdżasz lub na język angielski;

- zabierz ze sobą metrykę urodzenia dziecka, najlepiej również przetłumaczoną na język kraju, w którym zamierzasz posłać dziecko do szkoły lub przedszkola.

 

Co dzieje się w szkole???

Kliknij !  

 

Przydatne linki

http://www.ko.rzeszow.pl/

http://www.oke.krakow.pl/inf/

http://www.jaroslaw.itl.pl/

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony

http://eduseek.interklasa.pl/

http://www.math.edu.pl/testy-matematyczne

http://www.matmaprv.republika.pl/

Szkoły Podstawowe w Gminie Jarosław

SP w Morawsku

 

SP w Muninie

 

SP  w Pełkiniach             

http://sppelkinie.edupage.org

 

SP w Surochowie

http://www.spsurochow.itl.pl

 

SP w Tuczepmach

http://www.sptuczempy.boo.pl

 

SP w Wólce Pełkińskiej

http://sppelkinska.edupage.org

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )