23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Spis treści niniejszej strony
powitanie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus :) Witam serdecznie wszystkich korzystających ze strony internetowej Szkoły. W zakładce Religia będzie można uzyskać, w miarę możliwości, informacje o bieżących wydarzeniach związanych z tym przedmiotem oraz wiadomości dotyczące ważniejszych świąt i uroczystości przypadających w roku liturgicznym. Szczęść Boże wszystkim użytkownikom :) ks. Janusz Kowal

 

 

 

Intencje Modlitewne na rok liturgiczny 2016/2017

GRUDZIEŃ

Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci – żołnierzy

Papieska misyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją

Diecezjalna różańcowa: O dobre przygotowanie się na obchód tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa

 

STYCZEŃ

Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i jedność braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością

Diecezjalna różańcowa: Aby pokój Boży zapanował na całym świecie

 

LUTY

Ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach

Diecezjalna różańcowa: Za chorych, aby w modlitwie różańcowej znajdowali umocnienie i uzdrowienie

 

MARZEC

Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej

Diecezjalna różańcowa: O dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu

 

KWIECIEŃ

Ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym

Diecezjalna różańcowa: Za przygotowujących się do przyjęcia Sakramentów świętych

 

MAJ

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego

Diecezjalna różańcowa: O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

 

CZERWIEC

Ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar

Diecezjalna różańcowa: Aby łaska Ducha Świętego nieustannie przemieniała nasze serca i rozpalała w nich gorąca miłość do Pana Boga i braci

 

LIPIEC

Ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego

Diecezjalna różańcowa: Za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji, podziwiając piękne dzieła Boże, wypoczęli i odnowili siły duchowe

 

SIERPIEŃ

Ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego

Diecezjalna różańcowa: O trzeźwość w naszych rodzinach i dar wolności i uzdrowienia dla zniewolonych przez nałóg pijaństwa

 

WRZESIEŃ

Ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości

Diecezjalna różańcowa: Za nauczycieli i wychowawców, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale byli również świadkami prawdy i wzorami do naśladowania

 

PAŹDZIERNIK

Ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra

Diecezjalna różańcowa: Aby modlitwa różańcowa przyczyniła się do odnowienia w naszych sercach i rodzinach więzi z Bogiem i Kościołem

 

LISTOPAD

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii

Diecezjalna różańcowa: Za konających, a zwłaszcza za konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie

 

GRUDZIEŃ

Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń

Diecezjalna różańcowa: Za zmarłych w mijającym roku, aby mogli jak najszybciej oglądać Boga twarzą w twarz

 

 

Nowy Rok Liturgiczny

Rok w Kościele rozpoczyna się pierwszą niedzielą adwentu - w tym roku w niedzielę 27 listopada. Adwent, będący radosnym okresem oczekiwania na przyjście Pana, jest jednocześnie czasem przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. Po niej następuje Okres Bożego Narodzenia i trwa on aż do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Następnie rozpoczyna się pierwsza część Okresu Zwykłego w ciągu roku. Trwa ona aż do wtorku przed Środą Popielcową, która jest początkiem kolejnego okresu przygotowania o charakterze pokutnym - Wielkiego Postu. Trwa on 40 dni, a kończy się po Mszy św. Krzyżma św. w Wielki Czwartek. Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana wieczorem, jest początkiem najkrótszego, ale najważniejszego zarazem okresu: Triduum Paschalnego, na który składa się Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę wraz z Wielkanocą. To szczyt całego roku liturgicznego. Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się Okres Wielkanocny trwający aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego (50 dni po Wielkanocy). Pierwsze osiem dni po Wielkanocy tworzy oktawę wielkanocną. Następnie rozpoczyna się druga, dłuższa część Okresu Zwykłego, która kończy się przed pierwszą Niedzielą Adwentu kolejnego roku liturgicznego. Roku, który przybliża nas do powtórnego przyjścia Chrystusa u kresu dziejów...

 

W nowym roku praca Kościoła skoncentruje się wokół tematu „Idźcie i głoście”. Jest to wezwanie skierowane do wszystkich wierzących, aby odnowić w sobie zapał misyjny oraz podjąć odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w swoim środowisku oraz na całym świecie.

 

Zachęcam do modlitwy w tych wszystkich intencjach, byśmy dzięki mocy miłości Chrystusa zaczęli żyć na nowo.

Adwent

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu".

Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Oparte są one na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi.

Roraty

Roraty to Msza święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa Mszy świętej roratniej pochodzi od łacińskich słów introitu „rorate cæli desuper" („spuśćcie rosę niebiosa"). Roraty odprawiane są przez cały Adwent w dniach powszednich. Zgodnie z tradycją roraty to Msza św. odprawiana rano.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )