23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV – VI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKOWISKU

Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego (na pierwsze półrocze oraz na koniec roku szkolnego), zgodnie z podanymi w PSO zasadami w skali oceny klasyfikacyjne na pierwsze i drugie półrocze wystawiane są według następującej skali ocen:

Celujący - 6
Bardzo dobry - 5

Dobry - 4

Dostateczny - 3

Dopuszczający - 2

Niedostateczny – 1

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

2. Aktywność i frekwencja wpływa w sposób zdecydowany na ocenę półroczną i roczną z wychowania fizycznego. 

 

3. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego.

 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawieopinii wydanej przez lekarza specjalisty lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

 

5. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego , na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza , na czas określony.

 

6. Zwolnienie z całego roku szkolnego powinno być przedstawione do końca września, a z drugiego semestru do końca lutego.

 

7. Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność.

 

8. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą.

 

9. Konsekwencja podrobienia lub przedstawienia lub niezgodnego z faktycznym stanem fizycznym zwolnienia jest powiadomienie wychowawcy i rodziców.

 

11. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcje wychowania fizycznego: urządzeń elektronicznych, artykułów spożywczych i ich spożywania.

 

12. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach.

 

13. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcję wychowania fizycznego strój sportowy, obuwie sportowe (dostosowane tylko do ćwiczeń na sali). Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nie przygotowany do zajęć (brak stroju sportowego) 2 razy w danym semestrze. Kolejny trzeci brak stroju skutkuje oceną niedostateczną.

 

14. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją grupowemu, który podczas zdawania raportu zgłasza nauczycielowi.

 

15. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. Odstępstwa od tej reguły jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.

 

16. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia (lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej, pomagają nauczycielowi w organizacji lekcji: przynoszą sprzęt, sędziują.

 

17. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń otrzymuje wpis do dziennika w postaci oceny niedostatecznej.

 

18. Uczeń ma prawo odwołać się od każdej oceny i możliwość jej poprawy.

 

19. Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz, w tym przypadku stawiamy lepszą ocenę.

 

20. Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu uczeń ma możliwość poprawy w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania.

 

21. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50% (mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze) jest niesklasyfikowany.

 

22. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać  egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami Szkolnego Systemu Oceniania.

 

23. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań (do samokontroli i kontroli wzajemnej). W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności ruchowej należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej formy aktywności ruchowej nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag.

 

24. Należy nagradzać uczniów oceną bardzo dobrą i celującą w przypadku reprezentowania szkoły przez ucznia w zawodach sportowych.

 

25. Uczeń wykazujący się słabszymi możliwościami motorycznymi może ubiegać się o wyższą ocenę z wychowania fizycznego, jeżeli spełnia punkty ujęte w PSO, a przede wszystkim - chęci, zaangażowanie, kultura słowa, – które nie wynikają ze sprawności motorycznej.

 

 

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

 

 OCENA CELUJĄCA

 

 1. Uczestniczy we wszystkich zajęciach, dostosowuje strój sportowy do warunków i nie spóźnia się na lekcje.
 2. Zaangażowanie i stosunek ucznia do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoja postawą zachęca innych do udziału w lekcjach.
 3. Zawsze jest przygotowany do zajęć.
 4. We wszystkich próbach sprawności fizycznej wykazuje postęp.
 5. Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP (sali gimnastycznej, kompleksu sportowego, szatni i innych).
 6. Jest wzorem na lekcjach wychowania fizycznego, w szkole i środowisku.
 7. Godnie reprezentuje szkołę i środowisko na zawodach lub bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Osiąga wiadomości i umiejętności na poziomie ponadpodstawowym.

 

 OCENA BARDZO DOBRA

 

 1. Uczestniczy we wszystkich zajęciach, dostosowuje strój sportowy do warunków i nie spóźnia się na lekcje.
 2. Zaangażowanie i stosunek ucznia do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoja postawą zachęca innych do udziału w lekcjach.
 3. Maksymalnie jeden raz może być nie przygotowany do zajęć.
 4. W większości prób i testów osiąga postęp sprawności fizycznej.
 5. Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP (sali gimnastycznej, kompleksu sportowego, szatni, sali gimnastycznej i innych).
 6. Jest wzorem na lekcjach wychowania fizycznego, w szkole i środowisku.
 7. Uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych (SKS-y, kluby sportowe).
 8. Osiąga wiadomości i umiejętności na poziomie ponadpodstawowym.

 

 OCENA DOBRA

 

 1. Uczestniczy w zajęciach, nieobecności ma usprawiedliwione, maksymalnie dwa razy może być nie przygotowany do zajęć.
 2. Nie zawsze jest zaangażowany w pracę na lekcji na miarę swoich możliwości.
 3. Wyniki prób i sprawności fizycznej utrzymuje na stałym poziomie.
 4.  Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP, a jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń.
 5. Nie systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 6. Większość umiejętności opanował na poziomie ponadpodstawowym.

 

 OCENA DOSTATECZNA

 

 1. Sporadycznie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, spóźnia się, bywa nieprzygotowany do zajęć.
 2. Nie dąży do podniesienia swojej sprawności fizycznej.
 3. Nie osiąga postępów w podnoszeniu sprawności fizycznej.
 4. Nie wykazuje znajomości regulaminów i przepisów BHP, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń.
 5. Nie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 6. Umiejętności i wiadomości opanował na poziomie podstawowym.

 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

 1. Uczeń często opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, spóźnia się na lekcje.
 2. Często jest nieprzygotowany do zajęć.
 3. Obniża swój poziom sprawności fizycznej.
 4. Opanował umiejętności i wiadomości w stopniu podstawowym, ćwiczenia ruchowe wykonuje z błędami.
 5. Nie uczestniczy w innych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 6. Ma lekceważący stosunek wobec kolegów i nauczyciela.
 7. Nie współpracuje w zespole.
 8. Nie zna regulaminu oceniania.

 

 OCENA NIEDOSTATECZNA

 

Ocena taka nie powinna być stosowana, ponieważ wszystkie działania nauczyciela winny ucznia mobilizować i zachęcać do dbałości o swoje zdrowie oraz poprawy ogólnej sprawności psychofizycznej i świadomego uczestnictwa w różnych formach ruchu.

W praktyce szkolnej zdarzają się różne sytuacje, które zmuszają nauczyciela do postawienia oceny niedostatecznej wówczas, gdy:

 

 1. Uczeń w zajęciach uczestniczy wybiórczo i jest do nich nieprzygotowany.
 2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów.
 3. Swoją postawą negatywnie wpływa na klasę.
 4. Nie spełnia wymagań podstawowych, nie chce wykonać żadnego ćwiczenia, prób, testów pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji nauczyciela.
 5. Nie wykazuje postępów w usprawnianiu.

 

 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

 

1. Minimalna ilość ocen w semestrze (zgodnie z WSO).

 

2. Aktywność na każdej lekcji (udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub roku).

 

3. Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji (ocena na koniec semestru lub roku).

 

4. Postęp sprawności fizycznej (2 razy w roku).

 

5. Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu.

 

6. Wiadomości na bieżąco.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )