23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Kryterium ocen
opis dokumentutypdata

Kryteria oceny z zajęć technicznych

doc07-09-2016[ Pobierz ]
37 kB

Kryteria oceny z zajęć komputerowych

doc07-09-2016[ Pobierz ]
34 kB
Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej

 

 1. Do pracowni wchodzimy tylko pod opieką nauczyciela.
 2. Każdy uczeń ma stałe miejsce w pracowni i bez zgody nauczyciela nie może go zmieniać
 3. Uczeń uruchamia komputer i loguje się do sieci tylko na polecenie nauczyciela
 4. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 5. W trakcie pracy z komputerem obowiązują przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.
 6. Uczniowie w pracowni zachowują się cicho, zgodnie z zasadami regulaminu, wykonując pracę wynikającą z toku lekcji.
 7. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 8. Korzystanie z innych urządzeń w pracowni możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 9. Zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych nośników informacji (np. płyty CD-ROM). Użycie ich możliwe jest po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 10. Zabrania się samodzielnego dokonywania przez uczniów zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (m. in. przyłączanie/odłączanie myszy i klawiatury, przyłączanie/odłączanie przewodów, regulacja parametrów monitorów).
 11. W trakcie pracy uczniowie  zobowiązani są do przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:

          a)rozpowszechniania tzw. spamu,

          b)obrażania innych użytkowników Internetu.

    12. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: wyłączyć uruchomione przez siebie

          programy oraz – tylko na wyraźne polecenie nauczyciela – odpowiednio wyłączyć komputer.

    13.  Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, 

           spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.

     14. W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu Szkoły.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )